گارانتی


انواع موتور برق  هواسدان دارای یک سال گارانتی کتبی هستند.

جهت ثبت گارانتی با داشتن شماره سریال دستگاه ، فرم زیر را پر کنید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

تاریخ خرید را بنویسید. تاریخ خرید را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ خرید معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/05/01
فروشنده را بنویسید. فروشنده را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
مبلغ خرید را بنویسید. مبلغ خرید را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ خرید را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
بارگذاری سند پرداخت را انتخاب کنید.
بارگذاری فاکتور را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
شماره سریال دستگاه را بنویسید. شماره سریال دستگاه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...